佛曰:善恶之报 如影随形 三世因果 循环不失 南无阿弥陀
提供样本或者电子版可定制印刷各种经典 佛像 联系QQ/微信:12173323

自助印经结缘 图文介绍http://www.fjzyw.com

支付宝扫码支持信用卡 花呗➡️

宣化上人开示录

《楞严咒》咒中之王的甚深秘密

时间:2020-10-26 8:34:50  作者:万佛楼佛教印经网  来源:万佛楼佛教印经网  查看:167  评论:0
内容摘要:http://www.fjzyw.com/goods.php?id=69〈楞严咒〉,是佛教真言中的咒中之王,出自《大佛顶首楞严经》。《楞严经》和〈楞严咒〉是正法的代表,经为咒而说,经文几乎用了一卷的篇幅讲述此咒。  佛言:“是佛顶光聚悉怛多般怛啰秘密伽陀微妙章句,出生十方一...

印制宣化上äooå¼€ç¤o《大æ‚2咒楞严咒十小咒合刊》


http://www.fjzyw.com/goods.php?id=69


〈楞严咒〉,是佛教真言中的咒中之王,出自《大佛顶首楞严经》。《楞严经》和〈楞严咒〉是正法的代表,经为咒而说,经文几乎用了一卷的篇幅讲述此咒。


 佛言:“是佛顶光聚悉怛多般怛啰秘密伽陀微妙章句,出生十方一切诸佛。”

 宣化上人:“所有十方一切诸佛都是从〈楞严咒〉里边生出来的,所以〈楞严咒〉可以说是佛的母亲。十方如来就是藉着〈楞严咒〉,得成无上正遍知觉。”

 “ 若我说是佛顶光聚般怛啰咒,从旦至暮,音声相联,字句中间,亦不重叠,经恒沙劫终不能尽。亦说此咒名如来顶。汝等有学,未尽轮回,发心至诚,取阿罗汉,不持此咒而坐道场,令其身心远诸魔事,无有是处。”

 ——《楞严经》

 “佛说书写、持诵、佩戴楞严咒的功德”

 ◇书写此咒,贮于香囊。是人心惛,未能诵忆,或带身上,或书宅中,当知是人尽其生年,一切诸毒所不能害。

 ◇末世众生,有能自诵,若教他诵,当知如是诵持众生,火不能烧,水不能溺,大毒、小毒所不能害。如是乃至天龙鬼神,精祇魔魅,所有恶咒,皆不能着,心得正受。

 ◇是咒常有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族,一一皆有诸金刚众而为眷属,昼夜随侍。

 ◇是善男子,若读若诵、若书若写、若带若藏,诸色供养,劫劫不生贫穷下贱不可乐处。此诸众生,纵其自身不作福业,十方如来所有功德悉与此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫,常与诸佛同生一处。

 ◇是善男子持此咒时,设犯禁戒于未受时,持咒之后,众破戒罪,无问轻重,一时销灭。

 ◇若造五逆无间重罪,及诸比丘、比丘尼,四弃、八弃,诵此咒已,如是重业,犹如猛风吹散沙聚,悉皆灭除,更无毫发。

 ◇若有女人,未生男女,欲求孕者,若能至心忆念斯咒,或能身上带此悉怛多般怛啰者,便生福德智慧男女。求长命者,即得长命。欲求果报速圆满者,速得圆满。

 ◇若诸国土,州县聚落,饥荒疫疠,或复刀兵,贼难斗诤,兼余一切厄难之地,写此神咒,安城四门,并诸支提,或脱阇上。令其国土所有众生,奉迎斯咒,礼拜恭敬,一心供养,令其人民,各各身佩,或各各安所居宅地,一切灾厄,悉皆销灭。

 ◇在在处处,国土众生,随有此咒,天龙欢喜,风雨顺时,五谷丰殷,兆庶安乐。亦复能镇一切恶星,随方变怪,灾障不起,人无横夭,杻械枷锁不着其身,昼夜安眠,常无恶梦。

 恭录自《大佛顶首楞严经》

 宣化上人关于〈楞严咒〉的开示

 ◇在佛教里头,〈楞严咒〉是最重要的一部咒,是咒中的王,也是咒里边最长的一个咒,这个咒关系整个佛教的兴衰。

 ◇在佛教里再没有比〈楞严咒〉更重要了,〈楞严咒〉是正法的代表,有〈楞严咒〉就有正法,没有〈楞严咒〉就没有正法,不会背〈楞严咒〉不配做佛教徒。

 ◇世界上若有一人会念〈楞严咒〉,这世界就不会毁灭,佛法也不会毁灭的。等到世上没有人会念〈楞严咒〉时,这世界就快毁灭了,因为正法不存在了。

 ◇你一诵〈楞严咒〉,为什么妖魔鬼怪不敢出来?因为力量太大了,尽虚空遍法界没有一个地方,不是有这种祥光瑞气弥漫着。

 所以有人诵〈楞严咒〉,就是补天地正气的不足。你一个人念〈楞严咒〉,就有一个人的力量;百人念〈楞严咒〉,就有百人的力量,这世界妖魔鬼怪都会老老实实的。

 ◇你若能受持〈楞严咒〉,将来一定是成佛的,一定得到无上正等正觉的。

 你若常常诵念〈楞严咒〉,就能消除你宿世的业障,往昔的罪业都可以消除。这是〈楞严咒〉的妙用。

 ◇〈楞严咒〉每一句都有无量意义,每一义都有无量功能。要明白〈楞严咒〉是天地间的灵文,灵文中的灵文,秘中之秘,无上法宝,是一切众生救命之宝。

 ◇人有人的病,地有地的病,天也有天的病。不过我们在地上,不知道天的病。常诵〈楞严咒〉也会帮助天地,治天地的戾气和病痛。你只是诵持,无形中对天、地,对一切一切都有帮助和感应的。

 ◇有人真能持〈楞严咒〉,在这个地方,虚空里头就有一个大白伞盖。你的功夫若大、若高,你一念这个伞盖,甚至于几千里地以内,都无灾无难了;你功夫若小,那么这个伞盖在你自己的头上,也保护着你。

 ◇持〈楞严咒〉最要紧的是严持戒律,若不持戒律,怎么诵持也不灵;若能持戒律,无嫉妒障碍,无贪瞋痴,那么诵持〈楞严咒〉便有大感应,大利益。

 告诉你诵持〈楞严咒〉比买卖黄金更赚得多,诵〈楞严咒〉一遍就等于几万万盎斯的黄金那么有价值,不过不能用贪心来诵持。

 ◇我们佛教徒,要是想护持佛教,先要护持《楞严经》,到处来讲《楞严经》,说《楞严经》,翻译《楞严经》,念《楞严经》,并且主要地要诵楞严咒。

 这〈楞严咒〉就是佛的法身,有〈楞严咒〉的地方,就是有佛的舍利。

 ◇如果《楞严经》是假的,我愿意永远永远在地狱里,再不到世上来见所有的人。我虽然是一个很愚痴的人,可是也不会笨得愿意到地狱去,不再出来。

 各位由这一点,应该深信这个《楞严经》和〈楞严咒〉。

 在佛教里

 楞严咒是最重要的一部咒

 这部咒是全体大用

 可以说是包括佛教所有的教义

 因此我主张

 每一位佛教徒都要把楞严咒念熟

 并且能背诵,天天诵持楞严咒。

 这就是保持正法不灭,

 就是正法住世

 没有楞严咒,正法就不住世

 没有楞严咒,正法就不现前

 恭录自《天地灵文救世界》

             

扫描二维码下载客户端       扫描二维码关注公众号


出处:万佛楼佛教印经网

网址:  http://www.fj596.com转载时请注明出处和网址
免责声明:本站大部分资讯来自网络,网络广大,作者来源恕难俱署,默认皆是本站,如侵犯了您的权益请联系我们删除,谢谢
万佛楼佛教印经网佛教印经|经书助印|免费结缘|佛教新闻|随喜功德|佛教宗派|佛教咒语|佛教放生

 

万佛楼佛教印经网功德帐户:


中国农业银行善款账户:622848 02964 0000 7369 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍坊市廿里堡支行

 

中国建设银行善款账户:6217 0022 0000 3184 999 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍坊分行胜利分理处

 

中国银行善款账户:6217 8560 0001 6477 191 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍坊分行胜利分理处

 

中国邮政储蓄功德善款账户:6217994 58000 0003 551 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍州路支行

 

中国工商银行功德善款账户:621226 1607 0003 75791 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍坊分行营业部

 

交通银行功德善款账户:622262 1050 0003 04160 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市幸福街支行

招商银行善款账户:6214 8353 6010 1669 户名:范文杰【推荐
开户行:山东省潍坊市潍坊分行营业部

财付通善款账户:1623264537 姓名:范文杰【推荐

支付宝功德善款账户:fjzyw999@163.com 户名:李士霞    

 

 
电子邮件:
admin#fj596.com, 请把#换成@QQ客服:12173323点击这里给我发消息  1623264537点击这里给我发消息 
 
  
 

上一篇:没有了
下一篇:怎么忏悔业障呢?
相关评论
© 2008-2013 fj596.com    All Rights Reserved 侵权必究 
短信咨询平台:13345266854    QQ客服:12173323点击这里给我发消息 1623264537点击这里给我发消息    Email:admin#fj596.com, 请把#换成@
鲁ICP备18048806号 cnwfl.com|
愿以此功德 普及于一切 我等与众生 皆共成佛道